FAQ

FAQ är en förkortning för freqently asked questions.

Här kan du läsa svaren på de frågor som vi får oftast.

Behöver jag beställa sotning?

 

Nej sotning är att kommunalt ansvar och för att det ska räknas som utfört i lagens mening måste av brandförsvaret utsedd entreprenör utföra sotning. Alternativt har du genom ett aktivt val och ansökan (behandlad och godkänd av Storstockholms brandförsvar, de kontrollerar bla att företaget har rätt kompetens för uppdraget) fått dispens att till anlita annat företag. Om brandförsvaret har valt att utfärda dispens rörande byte av entreprenör/egensotning övergår ansvaret för sotningen från brandförsvaret till er som kund.

 

Varför stavteknik och Dirt CleanTM?


En helt igenom ren kanal – garanterat brandsäkert resultat.


Är tjära i skorstenen farligt?


Ja det är mycket brandfarligt och antänds beläggningen uppstår en så kallad soteld. Därför måste beläggningen tas bort omgående.


Måste jag besikta min eldstad?


Ja det bör du göra eftersom installation eller ändring av eldstad/rökkanal vanligen kräver bygganmälan och i vissa fall kan det behövs bygglov..

Läs mer här.

Jag har gjort en besiktning av min eldstad nyligen, måste jag utföra brandskyddskontroll?


Ja, t ex en Spräng eller Statusbesiktning upphäver inte kravet för brandskyddskontroll.

Vad är brandskyddskontroll?


Brandskyddskontroll är en i huvudsak okulär kontroll som utförs av eldstäder, rökkanaler och imkanaler från restauranger och andra storkök, av skorstensfejare med särskild utbildning. Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister innan de blir så allvarliga att de leder till en brand. MSB-myndigheten har på uppdrag av regeringen fastställt vad brandskyddskontrollen ska omfatta, vilket sammanfattas i följande fem punkter:


  1. Temperaturförhållanden
  2. Tekniska skador eller förändringar
  3. Tryckförhållanden och täthet
  4. Sotbildning och beläggningar
  5. Drift och skötsel


En utgångspunkt för brandskyddskontroll är att den brandskyddsnivå som gällde när anläggningen installerades i huvudsak ska uppfyllas. Vid behov kan brandskyddskontrollanten besluta om fördjupad provning. Det kan behövas om det inte är möjligt att okulärt går att fastställa till exempel med vilken exakt temperatur ett brännbart material eller inredning i närheten av en skorsten eller eldstad belastas med. Fördjupade temperaturprovning gör vi med hjälp av termografi. Vi gör helt enkelt upp en brasa i eldstaden och när normal driftstemperatur har uppnåtts så kontrollerar vi temperaturförhållandena i omgivningen med en värmekamera. Ibland mäter vi tryckförhållanden i eldstaden (skorstensdraget) eller i huset (undertryck) för att säkerställa att rökgaserna drar ut som de ska och inte sugs in i huset. Även rökkanalens täthet kan behöva kontrolleras, varvid vi gör en täthetsprovning. En viktig del av den okulära kontrollen är att kontrollera rökkanalen invändigt med en skorstenskamera efter sprickor eller andra skador och att sotbildningen är normal. Vi filmar skorstenen nerifrån eldstaden och uppåt genom rökkanalen till skorstenskrönet.

Läs mer på msb

Vem ansvarar för brandskyddskontroll?


AB CS Sot & Vent ansvarar för detta sedan 2021-04-01 i hela Söderort., intervallerna är vart 6:e vid så kallad trivseleldning i lokaleldstad (kakelugn, öppen spis, kamin), för fastbränsleeldade värmepannor t.ex. pelletspanna är fristen (intervallet) vart 3:e år.

Vilka krav ställs angående tillträde till och förflyttning på tak?


Krav ställs enligt byggregler och arbetsmiljöregler.

Läs mer om reglerna här


Hur ofta ska det sotas?


svar: Lokaleldstäder t ex öppna spisar, kakelugnar och kaminer som används för trivseleldning ska sotas vart tredje år, värmepannor som eldas med fasta bränslen (ved, pellets etc) ska sotas 1-3 ggr beroende på konstruktion - mer om intervallerna kan läsa om här!


Jag har ett protokoll med anmärkningar, har jag då eldningsförbud?


Endast i samband med brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot olyckor kan förrättaren (den som utför kontrollen) meddela ett eventuellt förbud.

Andra protokoll från konsultuppdrag/sakkunninghetsutlåtanden som t ex installationsbesiktning kan aldrig förenas med eldningsförbud då författningsmässigt stöd för detta saknas. (även om det rent tekniskt skulle vara samma brister)


Vad kostar det?

 

För utförande av brandskyddskontroll och sotning gäller de kommunalt beslutade taxorna för respektive tjänst i varje kommun. För övriga tjänster vänligen kontakta oss för prisuppgift.


Läs mer om kostnader här!

 

Hur hanterar vi GDPR?

 

Här kan du läsa om hur vi hanterar den nya Lagen om GDPR

 

 

Jag har tidigare fått dispens för att anlita en annan sotare men vill nu återgå till brandförsvarets sotare och därigenom kunna samordna sotningstjänster till ett och samma tillfälle.  Hur gör jag det?

 

Det heter att man "återkallar byte av sotare" och det kan du göra här