FAQ

FAQ är en förkortning för freqently asked questions.

Här kan du läsa svaren på de frågor som vi får oftast.

Behöver jag beställa sotning?

 

Nej sotning är att kommunalt ansvar och för att det ska räknas som utfört i lagens mening måste av brandförsvaret utsedd entreprenör utföra sotning. Alternativt har du genom ett aktivt val och ansökan (behandlad och godkänd av Storstockholms brandförsvar, de kontrollerar bla att företaget har rätt kompetens för uppdraget) fått dispens att till anlita annat företag. Om brandförsvaret har valt att utfärda dispens rörande byte av entreprenör/egensotning övergår ansvaret för sotningen från brandförsvaret till er som kund.

 

Varför stavteknik och Dirt CleanTM?


En helt igenom ren kanal – garanterat brandsäkert resultat.


Är tjära i skorstenen farligt?


Ja det är mycket brandfarligt och antänds beläggningen uppstår en så kallad soteld. Därför måste beläggningen tas bort omgående.


Måste jag besikta min eldstad?


Ja det bör du göra eftersom installation eller ändring av eldstad/rökkanal vanligen kräver bygganmälan och i vissa fall kan det behövs bygglov..

Läs mer här.

Jag har gjort en besiktning av min eldstad nyligen, måste jag utföra brandskyddskontroll?


Ja, t ex en Spräng eller Statusbesiktning upphäver inte kravet för brandskyddskontroll.

Vad är brandskyddskontroll?


Brandskyddkontroll är en (i första hand) okulär undersökning av er eldstad/restaurangimkanal. Kontrollen syftar till att i ett tidigt skede förebygga bränder.

Läs mer på www.msb.se  Den genomförs vart 3:e eller 6:e år beroende på eldstadstyp, nyttjandegrad mm.

För imkanaler i restaurangkök är tidsfristen vartannat år.

Vem ansvarar för brandskyddskontroll?


Skorstensfejarna LJ AB ansvarar för detta t.om 2021-04-01, kontakt sodrastockholm@skorstensfejarna.se eller 010-495 21 60 vx. Efter den 1/4 2021 kommer brandskyddskontrollen utföras av AB CS Sot & Vent. 


Vilka krav ställs angående tillträde till och förflyttning på tak?


Krav ställs enligt byggregler och arbetsmiljöregler.

Läs mer om reglerna här


Hur ofta ska det sotas?


svar: Lokaleldstäder t ex öppna spisar, kakelugnar och kaminer som används för trivseleldning ska sotas vart tredje år, värmepannor som eldas med fasta bränslen (ved, pellets etc) ska sotas 1-3 ggr beroende på konstruktion - mer om intervallerna kan läsa om här!


Jag har ett protokoll med anmärkningar, har jag då eldningsförbud?


Endast i samband med brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot olyckor kan förrättaren (den som utför kontrollen) meddela ett eventuellt förbud.

Andra protokoll från konsultuppdrag/sakkunninghetsutlåtanden som t ex installationsbesiktning kan aldrig förenas med eldningsförbud då författningsmässigt stöd för detta saknas. (även om det rent tekniskt skulle vara samma brister)


Vad kostar det?

 

För utförande av brandskyddskontroll och sotning gäller de kommunalt beslutade taxorna för respektive tjänst i varje kommun. För övriga tjänster vänligen kontakta oss för prisuppgift.


Läs mer om kostnader här!

 

Hur hanterar vi GDPR?

 

Här kan du läsa om hur vi hanterar den nya Lagen om GDPR

 

 

Jag har tidigare fått dispens för att anlita en annan sotare men vill nu återgå till brandförsvarets sotare och därigenom kunna samordna sotningstjänster till ett och samma tillfälle.  Hur gör jag det?

 

Det heter att man "återkallar byte av sotare" och det kan du göra här 

 

 

AB CS Sot & Vent


AB CS Sot & vent ansvarar för sotningen i hela Söderort fr.o.m 2020-04-01 och arbetar på uppdrag av Storstockholms Brandförsvar. 

Kontakta oss


Telefontider:

Öppet mån-fre med lunchstängt 12:00 - 13:00

T.  08-770 44 44

E.  info@cssotovent.se

B. Nioörtsvägen 38
126 32 Hägersten